Szkolenia dla kierowców zawodowych

zawodowy kierowca ciężarówkiKwalifikacja wstępna przyśpieszona 140 godz

Kwalifikacja wstępna pełna 280 godz

Szkolenie okresowe 35 godz

 

Przystąpić do uzyskania Kwalifikacji WSTĘPNEJ lub PRZYŚPIESZONEJ może osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: · przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste. lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E;
 • D1, D1+E, D i D+E.

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla ww. kategorii prawa jazdy trwa 280 godzin i obejmuje:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych;
 • 16 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;
 • 4 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych lub 2 godziny na specjalistycznym symulatorze

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych;
 • 8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym;
 • 2 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych lub 1 godzinę na specjalistycznym symulatorze

 

Szkolenia okresowe 35 godz

Zgodnie z art. 39 d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca obowiązany jest co pięć lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkolenie mogą odbyć też osoby:

 • które uzyskały prawo jazdy kat C, E/C C1 i E/C1 wydane przed 10.09.2009,
 • które uzyskały prawo jazdy kat D1,E/D1, D i E/D po 10.09.2008

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy do kategorii C, C+E, C1, C1+E Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w formie:

 • Szkolenia okresowego
 • Zajęć rozłożonych w okresie 5 lat, obejmującego program szkolenia okresowego.

Teraz szkolenie okresowe możesz odbyć bez badań lekarskich i psychologicznych

Zrobisz je po zakończeniu pandemii

 

Ponadto, każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy po przystąpieniu do kwalifikacji wstępnej
lub odbyciu Szkolenia okresowego jest obowiązany uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy - kod „95”

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E lub C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej do kategorii C, C+E, C1, C1+E.

Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kategorii „D”.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych;
 • 5 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych;
 • 2,5 godziny jazdy indywidualnej w ruchu drogowym.

 

Dzwoń i rozpocznij szkolenia
727 500 501

 


Zapraszamy na kursy

Posiadanie Prawa Jazdy oraz umiejętność prowadzenia pojazdów jest dziś niezbędne.